Regulamin

OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU

 1. Niniejsze ogólne warunki najmu samochodu określają warunki oddania do użytku Najemcy samochodu przez Wynajmującego.
 2. Wynajmujący wypełnia protokół przyjęcia/przekazania samochodu oraz umowę najmu/użyczenia .
 3. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna, która:

a). ukończyła 21 lat,

b). posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem (minimum 2 lata), a w szczególności, nie został pozbawiony praw przez kompetentny do tego organ i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy,

c). posiada ważny dowód osobisty,

d). posiada inny dokument potwierdzający tożsamość,

e). osoba zameldowana na terytorium Polski winna posiadać kartę kredytową, ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne prawo jazdy. W przypadku wynajmu pojazdu przez firmę wymagane są dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

f). podane przez Najemcę dane są zgodne ze stanem faktycznym i posiada on pełną zdolność do czynności prawnych.

 1. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia, która jest rozliczona w części należnej po okresie najmu, w godzinach urzędowania biura Wynajmującego. Zapłata następuje w całości z góry, za deklarowany okres najmu zawarty w umowie. Daty są ostatecznymi terminami wpływu środków na rachunek Wynajmującego

Koszty jakie Najemca zobowiązuje się pokryć:

a). zagubienie kluczyków: 900,00zł

b). zagubienie dowodu rejestracyjnego: 750,00zł

c). drobne uszkodzenia z winy Najemcy nie przekraczające 2% wartości netto pojazdu według wyceny rzeczoznawcy,

d). uszkodzenie samochodu z winy Najemcy powodujące, że szkoda pokryta będzie w całości z polisy ubezpieczeniowej AC – Najemca pokryje koszt udziału własnego w szkodzie w wysokości 20% na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez ASO w terminie 14 dni od wezwania,

e). jeśli samochód zostanie z niepełnym zbiornikiem paliwa to Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami za brakujące paliwo plus kosztami serwisowymi w wysokości 50,00zł,

f). Najemcy zostanie doliczona opłata manipulacyjna za każde wezwanie, monit, upomnienie, wykroczenie drogowe, mandat, nie opłacenie postoju w płatnej strefie parkowania itp. dotyczące okresu w jakim Najemca wynajmował pojazd,

g). 100,00zł za każdy dzień postoju spowodowany koniecznością uzupełnienia braków powstałych z winy Najemcy w samochodzie użytkowanym przez niego,

h). za utratę gwarancji przez pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy 2500,00zł,

i). kary umowne mogą być fakturowane jako opłat manipulacyjnych z doliczonym podatkiem VAT.

j). ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w wynajmowanym pojeździe pod rygorem kary umownej w wysokości 500,00zł.

 1. Najemca lub Użytkownik poniesie wszelkie koszty powstałe w wyniku użytkowania pojazdu nie objęte odpowiedzialnościąz tytułu polis ubezpieczeniowych.
 2. Najkrótszy okres najmu pojazdu to 24 godziny.
 3. Paliwo  nie jest wliczone w cenę najmu.
 4. Wynajmowany pojazd nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążenia, udziału we wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.
 5. Wynajęty pojazd nie może opuszczać granic kraju.
 6. Najemca nie może przewozić dóbr i towarów  niezgodnych z przepisami Urzędu Celnego.
 7. Najemca odpowiada materialnie wobec Wynajmującego za braki paliwa, części i wyposażenie pojazdu oraz wynikłe z jego winy straty oraz z faktu niewłaściwego zabezpieczenia.
 8. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (halucynogennych)jak również jakiegokolwiek innego zdarzenia powodującego odmowę pokrycia kosztów naprawy lub usunięcia szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej Najemca zobowiązuje się uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 9. W dniu zwrotu pojazdu Najemca bądź Użytkownik zobowiązany jest uiścić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy.
 10. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy najmu, wypożyczalnia nie zwraca różnicy wynikającej z faktycznego okresu użytkowania.
 11. Najemca wypożycza pojazd sprawny, czysty i zobowiązany jest do jego zwrotu w takim samym stanie. Jeżeli pojazd w momencie zwrotu jest brudny naliczona i pobrana zostaje uznaniowa stawka za mycie samochodu wg stopnia zabrudzenia.
 12. W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości Wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom na co Najemca wyraża zgodę. Ponadto Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierującego pojazdem przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp. jak również o nałożeniu w tym zakresie kary pieniężnej.
 13. Najemca jest zobowiązany oddać pojazd w dniu i godzinie określonej w umowie, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu i uzgodnieniu miejsca zwrotu pojazdu minimum na godzinę przed upływem terminu w stanie czystym, zatankowanym i nie pogorszonym wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym.
 14. Samodzielne przedłużenie o ponad 24 godziny powoduje powiadomienie Policji o fakcie przywłaszczenia samochodu,a wszelkie konsekwencje i koszty z tym związane ponosi Najemca.
 15. Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym od godziny ponad termin wyznaczony w umowie skutkował będzie naliczeniem kary umownej w wysokości podwójnej stawki odpłatności za dobę wykraczającą poza okres wynajmu określony w umowie.
 16. Dodatkowo w przypadku zwłoki w zwrocie samochodu lub w innym miejscu niż zapisano w umowie Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą 400,00zł za odebrany pojazd. Doliczone zostaną również pełne koszty związane z odbiorem pojazdu.
 17. W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub nadmiernie zużyty ponadnormatywne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego udokumentowanej szkody.
 18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę w wyniku awarii samochodu.
 19. Podzespoły pojazdu są oznakowane i oplombowane, naruszenie plomb i oznakowań grozi odpowiedzialnością karną. W przypadku samowolnego zdemontowania oznakowanych części pojazdu od Najemcy pobrana zostanie kwota wg aktualnie obowiązującej ceny detalicznej wraz z montażem. Najemca lub użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych napraw i zmian z wyłączeniem kół jezdnych.
 20. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

a). przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

b). posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrole ruchu drogowego,

c). zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą. Jeśli pojazd nie jest użytkowany należy pozostawić go na parkingu strzeżonym. Koszty parkingu ponosi w całości Najemca.

d). sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu hamulcowego, elektrolitu w akumulatorze,

e). sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,

f). sprawdzenia prawidłowego ciśnienia w oponach, jak również dokonywania napraw uszkodzonych kół na własny koszt.

 1. W razie awarii samochodu w okresie wynajmu, Najemca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego. Jeśli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 2. Jeśli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest:

– wezwać na miejsce zdarzenia Policję,

– uzyskać stosowne pisemne oświadczenie od uczestników kolizji,

– uzyskać protokół odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej,

– zabezpieczyć pojazd,

– powiadomić Wynajmującego.

 1. W przypadku kradzieży wynajmowanego samochodu wraz z dokumentami i kluczykami Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego utraty w całości, w przypadku odmowy wypłaty przez ubezpieczyciela.
 2. W przypadku kradzieży bądź zniszczenia pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zapłaci stosowne odszkodowanie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wystawionego przez Wynajmującego.
 3. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę, zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia pojazdu za każdy dzień naprawy.

Uszkodzenie opon a także wnętrza pojazdu (uszkodzenie wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp.) oraz szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem jak również zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku bądź bagażu nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i w związku z tym usuwane są na koszt Najemcy